مهرگرافیک

برترین و به روزترین طرح های تی شرت لایه باز و وکتور
  ۵۰۰۰ تومان

یکی ازتاثیرگزارترین عوامل مهم درزندگی خانم هانوع پوشش ومدل ،طراحی ورنگ بندی لباسیست
که انتخاب مینمایند وفروشنده ای موفق خواهدبودکه درزمان تولیدبه این عوامل تاثیرگزاردقت نماید
مابنوبه خودسعی نمودیم با ارائه طرح های متنوع ومتدروزنسبت به طراحی باکیفیت همراه باگرافیک
بالاواستانداردرعایت شده وکنکاشهای بسیارنسبت به خواسته های مردم طرح هایی رادراختیارشما
قراردهیم که درصورت استفاده ازآن در بازارحرفی برای گفتن داشته باشید.
((باماباشید چون مادرکنارشماخواهیم بود)) دانلودطرح زنانه NOTHNG که به صورت لايه باز ai,eps,cdrتهيه شده وبراي چاپ تي شرت ميباشد

دیدگاه خود را درج نمائید...

لطفا صبر کنید